Termeni & Condiții

Termeni și Condiții

 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

TEODORESCU CONSULTING SRL, cu sediul în Strada Matei Voievod, nr. 115-123, bl. O2, sc. C, et. 4, ap. 106, sector 2, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Olt, sub nr. J40/16319/2016, cod fiscal 36832766 reprezentată prin Teodorescu Adrian în calitate de administrator, denumită în continuare PRESTATOR,

Și

Beneficiarul, persoana care achiziționează cursul, numit în continuare BENEFICIAR, denumite în continuare în mod colectiv ”Părțile” și în mod individual ”Partea”, au convenit să încheie prezentul acord în următoarele condiţii:

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
 1. Obiectul contractului îl reprezintă vânzarea online de către PRESTATOR a cursurilor, broșurilor și alte materiale asociate prezente pe platforma online www.invatatenis.com BENEFICIARULUI.
 2. Bifarea căsuței de Termeni și Condiții are valoare contractuală.
 3. Fiecare dintre părţi este răspunzătoare pentru îndeplinirea întocmai, integrală şi la timp a tuturor obligaţiilor asumate prin prezentul contract.

III. DURATA CONTRACTULUI, PREȚURI ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

 1. Prezentul contract intră în vigoare din momentul achiziţionării de către BENEFICIAR a abonamentului lunar pus la dispoziţie de către PRESTATOR.
 2. Prețul abonamentului este cel comunicata pe paginile de vânzare de pe site. Toate prețurile și tarifele publicate pe site, la fel ca și orice alt tip de conținut, informațiile de marketing, broșurile și toate materialele asociate pot fi modificate de către PRESTATOR în orice moment fără o notificare prealabilă.
 3. În momentul plasării comenzii pe site, BENEFICIARULUI i se va creea cont pe platforma invatatenis.com, cu email-ul furnizat la efectuarea comenzii online. BENEFICIARUL are la dispoziție o perioadă de 3 zile free trial, cu acces integral la conținutul tuturor cursurilor video prezente pe site. După această perioadă, BENEFICIARULUI îi va fi debitat automat de pe card prețul abonamentului pe care acesta l-a achziționat. Subscripția este lunară, o lună considerându-se calendaristică din momentul în care a trecut perioada de 3 zile free trial. BENEFICIARUL poate alege să nu i se debiteze prețul abonamentului, caz în care, după perioada de free trial 3 zile, acesta nu va mai avea acces la cursurile video de pe site. BENEFICIARUL poate avea acces din nou la cursurile video de pe site după ce își reactivează subscripția lunară.
 4. PRESTATORUL nu își asumă responsabilitatea dacă persoana înscrisă introduce o adresă de email greșită, fapt care duce la crearea unui cont pe platformă cu o adresă de email greșită. PRESTATORUL nu își asumă responsabilitatea dacă BENEFICIARUL șterge sau rătăcește emailurile conținând informațiile primite din partea PRESTATORULUI.
 1. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI
 1. PRESTATORUL își rezervă dreptul de a modifica conținutul site-ului sau chiar de a întrerupe disponibilitatea fără o notificare prealabilă. Nu este responsabil față de utilizator, orice terță parte, persoană juridică sau instituție de a modifica conținutul  www.invatatenis.com sau de a întrerupe disponibilitatea site-ului web.
 2. Termenii și condițiile de utilizare a www.invatatenis.com pot fi schimbate de TEODORESCU CONSULTING SRL în orice moment și vor intra în vigoare în momentul publicării lor.
 1. MODALITĂȚI DE PLATĂ
 1. Prin plata ”Online prin card bancar”, BENEFICIARUL va fi redirecționat către pagina securizată a procesatorului de plăți Stripe.com, unde va completa un formular cu informațiile despre cardul cu care efectuează plata.
 2. Plățile cu cardul de credit/debit emise sub sigla Visa și MasterCard (Visa/Visa Electron și MasterCard/Maestro) se efectuează prin intermediul sistemului “3-D Secure” și asigură tranzacțiilor on-line același nivel de securitate ca al celor realizate la bancomat sau în mediul fizic, la comerciant.
 3. ”3-D Secure” asigură în primul rând ca nici o informație legată de cardul cu care se efectuează plata nu este transferată sau stocată pe serverele magazinului virtual.
 1. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
 2. PRESTATORUL se obligă:

1.1. Să pună la dispoziția BENEFICIARULUI conținutul complet al cursurilor achiziționate de către acesta, așa cum sunt acestea prezentate pe pagina de vânzare a cursurilor. Cursurile vor fi sub formă de cursuri video online. Acestea se vor regăsi în platforma www.invatatenis.com

1.2. Să ofere suport BENEFICIARULUI la întrebările, nelămuririle sau dificultățile accesării contului în platformă, sub formă de email sau comunicare în canalele de social media.

1.3. Să emită și să trimită factura aferentă BENEFICIARULUI conform achiziției abonamentului de către BENEFICIAR, pe adresa de email furnizată de acesta.

1.4. În cazul neachitării în mod integral, exact şi la timp a serviciilor contractate, conform articolului IV, PRESTATORUL este absolvit de obligația acordării serviciilor contractate.

1.5. PRESTATORUL nu este răspunzător de nici o accidentare suferită de BENEFICIAR în timpul antrenamentelor sau meciurilor acestuia, din cauza utilizării necorespunzătoare a indicațiilor oferite de PRESTATOR, a stării de sănătate, a suprasolicitării fizice sau a oricărei alte acțiuni personale.

 1. BENEFICIARUL se obligă:

2.1. Să achite prețul convenit pentru serviciile contractate, la termenele prevăzute în prezentul contract. În cazul în care BENEFICIARUL nu onorează termenele de plată comunicate de PRESTATOR, acesta din urmă este absolvit de obligația acordării serviciilor contractate.

2.2. Să aplice indicațiile de joc oferite de către PRESTATOR în cadrul cursurilor video online.

2.3. Să nu folosească un limbaj nepotrivit prin atitudine ofensivă sau prin iritarea PRESTATORULUI sau a altor membrii ai comunității Învață Tenis, în canalele de social media, email sau alte forme de comunicare. Caz în care PRESTATORUL poate opri accesul BENEFICIARULUI la platforma www.invatatenis.com și excluderea din comunitatea de social media și din grupul privat de Facebook, fără să îi restituie nici o sumă de bani din prețul achitat.

2.4. Să aibă o atitudine respectuoasă atât față de PRESTATOR, cât și față de ceilalți membrii ai comunității Învață Tenis.

2.5. Să aibă grijă de propriul corp, respectând indicațiile oferite în curs, pentru a nu suferi o accidentare. BENEFICIARUL participă la antrenamentele proprii sau la turneele de joc pe propria răspundere.

2.6. Să nu comunice pe canalele de social media alte subiecte în afară de sport, tenis de câmp, fitness, psihologie, coaching și mentoring.

2.6. Odată cu semnarea prezentului contract, BENEFICIARUL declară pe propria răspundere că este clinic sănătos din punct de vedere medical și apt pentru efort. PRESTATORUL nu este responsabil pentru nici un eveniment produs sau suferit din motive medicale. 

VII. ANULARE ȘI RAMBURSĂRI

1.1. Următoarele reguli se aplică anulării comenzii de către BENEFICIAR:

Dacă BENEFICIARUL a comandat serviciile PRESTATORULUI, dar nu l-a primit încă, acesta poate anula comanda fără a da un motiv și fără a avea nici o obligație, în orice moment, în termen de 14 zile de la efectuarea comenzii. Caz în care PRESTATORUL este obligat să returneze suma integrală achitată de către BENEFICIAR. Anularea comenzii se face de către BENEFICIAR printr-un e-mail la contact@invatatenis.com 

1.2. Comun acord

PRESTATORUL se angajează să facă tot posibilul pentru a găsi cele mai bune soluții împreună cu BENEFICIARUL în cazul oricăror probleme care pot apărea cu privire la furnizarea serviciilor. În acest caz, BENEFICIARUL poate trimite o solicitare la adresa contact@invatatenis.com, unde va descrie problema apărută.

Dacă PRESTATORUL îi datorează bani BENEFICIARULUI (din orice motiv), acesta îi va credita cardul de credit sau de debit cât mai curând posibil BENEFICIARULUI, dar în orice caz nu mai târziu de 20 zile de la data la care PRESTATORUL acceptă că rambursarea este datorată.

VIII. PIERDEREA RĂSPUNDERII

Prin acceptarea utilizării www.invatatenis.com, în mod expres și implicit, BENEFICIARUL înțelege și este de acord că utilizarea site-ului web este pe propriul risc și absolvă TEODORESCU CONSULTING SRL în mod expres orice răspundere de orice fel.

 1. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
 2. Prezentul Contract încetează în următoarele cazuri:

1.1. prin acordul scris al ambelor părți.

1.2. prin rezilierea contractului.

 1. Părțile au dreptul de a considera contractul ca fiind reziliat de plin drept, fără cerere de chemare în judecată şi fără nicio altă formalitate prealabilă, în cazul în care partea în culpă încalcă oricare dintre obligațiile din prezentul contract considerate de către părţi esenţiale şi nu remediază această situaţie în termen de maxim 3 zile de la primirea notificării în acest sens din partea celeilalte părți.
 2. FORŢĂ MAJORĂ
 1. Niciuna dintre Părţi nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
 2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 5 (cinci) zile de producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
 3. Dacă în termen de 10 (zece) zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
 1. CLAUZE FINALE
 1. Părţile declară că înteleg deplin efectele clauzelor prezentelor Termeni şi Condiţii.
 2. Orice comunicare dintre părţi referitoare la prezentele Termeni şi Condiţii poate fi transmisă prin e-mail sau scrisoare cu confirmare de primire, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.
 3. Modificarea prezentelor termeni şi condiţii poate fi făcută de către PRESTATOR fără acordul scris al părţilor contractante.
 4. Clauzele prezentelor termeni şi condiţii se completează cu dispozițiile legale în vigoare.
 5. Prezentele termeni şi condiţii se supun dispoziţiilor legii române.
 6. Prezentelor termeni şi condiţii nu aduce atingere nici unui alt contract încheiat între Părţi.
 7. Pentru orice litigiu ce decurge din sau în legătură cu reclamația sa și care nu s-a soluționat pe cale amiabilă, BENEFICIARUL se poate adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului pentru persoane fizice și are dreptul să adreseze plângeri instanțelor competente.