Termeni & Condiții

I.  PĂRŢILE CONTRACTANTE

BÎNȚĂ CLAUDIA-MIHAELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, cu sediul în B-DUL ALEXANDRU IOANCUZA, NR. 11, BL:CAM3 SC:B ET:6, Municipiul Slatina, Jud. OLT,

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Olt, sub nr. F28/92/2021, cod fiscal 43831135 reprezentată prin BînțăClaudia-Mihaela în calitate de administrator, denumită în continuare PRESTATOR,

Și

Beneficiarul, persoana care achiziționează cursul, numit în continuare BENEFICIAR, denumite în continuare în mod colectiv ”Părțile” și în mod individual ”Partea”, au convenit să încheie prezentul acord în următoarele condiţii:

II.  OBIECTUL CONTRACTULUI

 1. Obiectul contractului îl reprezintă vânzarea online de către PRESTATOR a cursurilor, broșurilor și alte materiale asociate prezente pe platforma online invatatenis.com BENEFICIARULUI.
 2. Bifarea căsuței de Termeni și Condiții are valoare contractuală.
 3. Fiecare dintre părţi este răspunzătoare pentru îndeplinirea întocmai, integrală şi la timp a tuturor obligaţiilor asumate prin prezentul contract.

III.  DURATA CONTRACTULUI, PREȚURI ȘI MODALITĂȚI DE PLATĂ

 1. Prezentul contract intră în vigoare din momentul achiziţionării de către BENEFICIAR a unui pachet de curs pusla dispoziţie de către
 2. Prețurile pachetelor de curs vor fi cele comunicate pe paginile de vânzare de pe Toate prețurile și tarifele publicate pe site, la fel ca și orice alt tip de conținut, informațiile de marketing, broșurile și toatematerialele asociate pot fi modificate de către PRESTATOR în orice moment fără o notificare prealabilă.
 3. Plata se va putea face online, cu cardul, sau prin transfer bancar și se achită integral în momentul plasării comenzii.
 4. După efectuarea plății, BENEFICIARULUI i se va creea cont pe platforma com, cu email-ul furnizat la efectuarea comenzii online. PRESTATORUL nu își asumă responsabilitatea dacă persoana înscrisă introduce o adresă de email greșită, fapt care duce la crearea unui cont pe platformă cu o adresă de email greșită.PRESTATORUL nu își asumă responsabilitatea dacă BENEFICIARUL șterge sau rătăcește emailurile conținândinformațiile primite din partea PRESTATORULUI.

IV. DISPONIBILITATEA SERVICIULUI

 1. PRESTATORUL își rezervă dreptul de a modifica conținutul site-ului sau chiar de a întrerupe disponibilitateafără o notificare prealabilă. Nu este responsabil față de utilizator, orice terță parte, persoană juridică sauinstituție de a modifica conținutul invatatenis.com sau de a întrerupe disponibilitatea site-ului web.
 2. Termenii și condițiile de utilizare a invatatenis.com pot fi schimbate de BÎNȚĂ CLAUDIA-MIHAELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ în orice moment și vor intra în vigoare în momentul publicării lor.

V. MODALITĂȚI DE PLATĂ

 1. În cazul plății ”Online prin card bancar”, BENEFICIARUL va fi redirecționat către pagina securizată a procesatorului de plăți, unde va completa un formular cu informațiile despre cardul cu care efectuează plata.
 2. Plățile cu cardul de credit/debit emise sub sigla Visa și MasterCard (Visa/Visa Electron și MasterCard/Maestro) se efectuează prin intermediul sistemului “3-D Secure” și asigură tranzacțiilor on-line același nivel de securitate ca al celor realizate la bancomat sau în mediul fizic, la comerciant.
 3. ”3-D Secure” asigură în primul rând ca nici o informație legată de cardul cu care se efectuează plata nu este transferată sau stocată pe serverele magazinului virtual.
 4. În cazul plății prin Transfer Bancar, BENEFICIARUL va efectua plata în contul bancar al PRESTATORULUI șiva trimite dovada plății pe adresa de email contact@invatatenis.com.
 5. Plata prin Transfer Bancar se va efectua folosind următoarele date:
 • NUME: BÎNȚĂ CLAUDIA-MIHAELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ
 • IBAN: RO73BTRLRONCRT0595337201
 • BANCA: BANCA TRANSILVANIA
 • MONEDA: RON

VI.  DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

 1. PRESTATORUL se obligă:
 • Să pună la dispoziția BENEFICIARULUI conținutul complet al cursului de tenis de câmp și/sau tenis de masă,conform cursului achiziționat de către acesta, așa cum sunt acestea prezentate pe pagina de vânzare a cursurilor. Cursurile vor fi sub formă de cursuri video online. Acestea se vor regăsi în platforma invatatenis.com
 • Să ofere suport BENEFICIARULUI la întrebările, nelămuririle sau dificultățile accesării contului în platformă, sub formă de email sau comunicare în canalele de social media.
 • Să emită și să trimită factura aferentă BENEFICIARULUI conform achiziției pachetului de curs ales de către BENEFICIAR, pe adresa de email furnizată de acesta.
 • În cazul neachitării în mod integral, exact şi la timp a serviciilor contractate, conform articolului IV,PRESTATORUL este absolvit de obligația acordării serviciilor
 • PRESTATORUL nu este răspunzător de nici o accidentare suferită de BENEFICIAR în timpul antrenamentelor saumeciurilor acestuia, din cauza utilizării necorespunzătoare a indicațiilor oferite de PRESTATOR, a stării de sănătate, asuprasolicitării fizice sau a oricărei alte acțiuni personale.
 1. BENEFICIARUL se obligă:
 • Să achite prețul convenit pentru serviciile contractate, la termenele prevăzute în prezentul În cazul în care BENEFICIARUL nu onorează termenele de plată comunicate de PRESTATOR, acesta din urmă este absolvit deobligația acordării serviciilor contractate.
 • Să aplice indicațiile de joc oferite de către PRESTATOR în cadrul ședințelor de
 • Să nu folosească un limbaj nepotrivit prin atitudine ofensivă sau prin iritarea PRESTATORULUI sau a altor membrii ai comunității Învață Tenis, în canalele de social media, email sau alte forme de Caz în care PRESTATORUL poate opri accesul BENEFICIARULUI la platforma www.invatatenis.com și excluderea din comunitatea de social media și din grupul privat de Facebook, fără să îi restituie nici o sumă de bani din prețul achitat.
 • Să aibă o atitudine respectuoasă atât față de PRESTATOR, cât și față de ceilalți membrii ai comunității Învață Tenis.
 • Să aibă grijă de propriul corp, respectând indicațiile oferite în curs, pentru a nu suferi o BENEFICIARUL participă la antrenamentele proprii sau la turneele de joc pe propria răspundere.
 • Să nu comunice pe canalele de social media alte subiecte în afară de sport, tenis de masă, tenis de câmp, psihologie, coaching și mentoring.

2.6. Odată cu semnarea prezentului contract, BENEFICIARUL declară pe propria răspundere că este clinic sănătos din punct de vedere medical și apt pentru efort. PRESTATORUL nu este responsabil pentru nici un eveniment produs sau suferit din motive medicale.

VII.  ANULARE ȘI RAMBURSĂRI

 • Următoarele reguli se aplică anulării comenzii de către BENEFICIAR:

Dacă BENEFICIARUL a comandat unul dintre serviciile PRESTATORULUI, dar nu l-a primit încă, acesta poate anula comanda fără a da un motiv și fără a avea nici o obligație, în orice moment, în termen de 14 zile de la efectuarea comenzii. Caz în care PRESTATORUL este obligat să returneze suma integrală achitată de către BENEFICIAR. Pentru a fi eligibil, este nevoie ca BENEFICIARUL să nu fi depășit mai mult de 3 lecții parcurse din cursul pe care l-aachiziționat de pe www.invatatenis.com.

Anularea comenzii se face de către BENEFICIAR printr-un e-mail la contact@invatatenis.com

 • Comun acord

PRESTATORUL se angajează să facă tot posibilul pentru a găsi cele mai bune soluții împreună cu BENEFICIARUL încazul oricăror probleme care pot apărea cu privire la furnizarea serviciilor. În acest caz, BENEFICIARUL poate trimiteo solicitare la adresa contact@invatatenis.com, unde va descrie problema apărută.

Dacă PRESTATORUL îi datorează bani BENEFICIARULUI (din orice motiv), acesta îi va credita cardul de credit sau de debit cât mai curând posibil BENEFICIARULUI, dar în orice caz nu mai târziu de 20 zile de la data la carePRESTATORUL acceptă că rambursarea este datorată.

VIII.  PIERDEREA RĂSPUNDERII

Prin acceptarea utilizării www.invatatenis.com, în mod expres și implicit, BENEFICIARUL înțelege și este de acord căutilizarea site-ului web este pe propriul risc și absolvă BÎNȚĂ CLAUDIA-MIHAELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ în mod expres orice răspundere de orice fel.

IX.  ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 1. Prezentul Contract încetează în următoarele cazuri:
 • prin acordul scris al ambelor părți.
 • prin rezilierea contractului.
 1. Părțile au dreptul de a considera contractul ca fiind reziliat de plin drept, fără cerere de chemare în judecată şi fără nicio altă formalitate prealabilă, în cazul în care partea în culpă încalcă oricare dintre obligațiile din prezentul contract considerate de către părţi esenţiale şi nu remediază această situaţie în termen de maxim 3 zile de la primirea notificării în acest sens din partea celeilalte părți.

X.  FORŢĂ MAJORĂ

 1. Niciuna dintre Părţi nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător, total sau parțial, a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege.
 2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 5 (cinci) zile de producereaevenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
 3. Dacă în termen de 10 (zece) zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să-şinotifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

XI.  CLAUZE FINALE

 1. Părţile declară că înteleg deplin efectele clauzelor prezentelor Termeni şi Condiţii.
 2. Orice comunicare dintre părţi referitoare la prezentele Termeni şi Condiţii poate fi transmisă prin e-mail sau scrisoare cu confirmare de primire, potrivit dispozițiilor legale în vigoare.
 3. Modificarea prezentelor termeni şi condiţii poate fi făcută de către PRESTATOR fără acordul scris al părţilor contractante.
 4. Clauzele prezentelor termeni şi condiţii se completează cu dispozițiile legale în vigoare.
 5. Prezentele termeni şi condiţii se supun dispoziţiilor legii române.
 6. Prezentelor termeni şi condiţii nu aduce atingere nici unui alt contract încheiat între Părţi.
 7. Pentru orice litigiu ce decurge din sau în legătură cu reclamația sa și care nu s-a soluționat pe cale amiabilă,BENEFICIARUL se poate adresa Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului pentru persoane fizice și are dreptul să adreseze plângeri instanțelor competente.