Politica de confidențialitate

Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 1. Prin utilizarea acestui website, sunteți de acord cu următoarele condiții de utilizare

Accesul și utilizarea acestui Site sunt supuse următoarelor condiții de utilizare, a tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Prin utilizarea acestui website vă exprimați automat acordul față de termenii și condițiile de mai jos.

TEODORESCU CONSULTING SRL, cu sediul în Strada Matei Voievod, nr. 115-123, bl. O2, sc. C, et. 4, ap. 106, sector 2, București,

înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Olt, sub nr. J40/16319/2016, cod fiscal 36832766 reprezentată prin Teodorescu Adrian în calitate de administrator, denumită în continuare ”Prestator”, este proprietara site-ului www.invatatenis.com.

 1. Proprietatea Conținutului

Prin termenul ”utilizator” al acestei pagini se înțelege orice persoană fizică sau juridică care va accesa pagina.

Site-ul și tot ce cuprinde acesta, denumit în continuare ”conținut”, și anume texte, poze, înregistrări audio sau video, ebook-uri sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al Prestatorului, cu toate drepturile rezervate.

Este interzisă copierea, modificarea, afişarea, distribuirea, transmiterea, publicarea, comercializarea, licenţierea, crearea unor materiale derivate sau utilizarea conţinutului site-ului (poze, text, audio, video, ebook-uri) în orice scop, fărăconfirmarea scrisă din partea Prestatorului.

Întregul conţinut al site-ului www.invatatenis.com este protejat prin Legea drepturilor de autor, toate drepturile fiind rezervate. Toate drepturile referitoare la pagini, conţinutul şi prezentarea site-ului sunt deţinute de Prestator.

 1. Înscrierea pe platforma invatatenis.com

Accesul la cursurile video furnizate pe platforma www.invatatenis.com se face prin înscrierea și plata online cu cardul prin intermediul furnizorului Stripe.com, pe acest website, în acord cu prețul și condițiile specifice abonamentului. Securitatea plăților este garantată de serviciul Stripe.com, prin contract cu Prestatorul. Prețurile pachetelor de curs afișate pe platforma invatatenis.com sunt în RON.

În momentul plasării comenzii pe site, utilizatorului i se va creea cont pe platforma invatatenis.com, cu email-ul furnizat la efectuarea comenzii online. Prestatorul se obligă să pună la dispoziția utilizatorului toate informațiile necesare, prin emailuri de acces automate, pe adresa de e-mail furnizată la înscriere. Prestatorul nu își asumă responsabilitatea dacă persoana înscrisă introduce o adresă de e-mail greșită, fapt care duce la crearea unui cont pe platformă cu o adresă de email greșită. Prestatorul nu își asumăresponsabilitatea dacă utilizatorul șterge sau rătăcește emailurile conținând informațiile primite din partea Prestatorului.

Persoanele înscrise pe platforma www.invatatenis.com își asumă responsabilitatea pentru propriul echipament sportiv și propriul corp, respectând ghidajul instructorilor din cursuri.

 1. Confidențialitate și Date cu Caracter Personal

Prin citirea acestor Termeni și Conditii ați luat la cunostință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției în caz de incălcare a drepturilor garantate de Legea677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestordate. Totodată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială a acestora.

Orice date cu caracter personal pe care le transmiteti pe site, prin e-mail sau prin altă modalitate vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidențialitate.

Conform cerințelor legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personalși libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și completărilor ulterioare din 2018 privind politica GDPR, Prestatorul are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurilespecificate, datele personale pe care le furnizați.

Scopul colectării datelor este comunicarea, informarea și facturarea. În urma înscrierii la curs sau la ședințele gratuite, veți transmite datele necesare pentru a primi email-urile de confirmare, pentru emiterea facturilor și confirmarea comenzilor.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Prestator și nu sunt comunicate nici unui terț destinatar.

Conform legii nr.677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personalecare vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă pe email la adresa contact@invatatenis.com

Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, trimisă pe adresa de e-mail, vă puteți exercita următoarele drepturi, în condițiile legii:

Dreptul de acces la datele prelucrate: aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le deținem. Prima furnizare de informații se va face fără a percepe niciun fel de taxă.

Dacă veți mai avea nevoie de copii ale informațiilor deja furnizate, este posibil să percepem o taxă rezonabilă, ținând cont de costurile administrative de furnizare a informațiilor.Solicitările vădit neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns.

Dreptul la rectificarea datelor: aveți dreptul să cereți ca datele dumneavoastră să fie rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/sau să le completați, dacă acestea sunt incomplete.

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): în anumite circumstanțe, aveți dreptul de a obține ștergerea sau distrugerea datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori este posibil să fim nevoiți să reținem datele dumneavoastră din motive legale sau juridice.

Dreptul la restricționarea prelucrării: aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării datelor dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că prelucrarea datelor dumneavoastră este limitată, astfel încât să putem păstra datele, dar să nu le utilizam sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor, și anume:

 • exactitatea datelor este contestată de persoana vizată (dumneavoastră), pentru o perioadă care permite operatorului să verifice corectitudinea acestora;
 • prelucrarea este ilegală și persoana vizată (dumneavoastră) se opune ștergerii datelor și solicită restricția de utilizare a acestora;
 • operatorul nu mai are nevoie de date pentru prelucrare, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată (dumneavoastră) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;
 • persoana vizată (dumneavoastră) a ridicat obiecții procesării bazate pe motive legitime din partea operatorului,în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului depășesc pe cele ale persoanei vizate (dumneavoastră).

Dreptul la portabilitatea datelor: aveți dreptul să mutați, să copiați sau să transferați datele care vă interesează din baza noastră de date într-o alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate, ușor accesibile.

Dreptul de opoziție: vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.

Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment: vă puteți retrage consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nuafectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă: aveți dreptul să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor din țara dumneavoastră de reședință sau de domiciliu pentru a contesta practicile deprotecție a datelor oferite de Prestator.

În România, acest organ este reprezentat de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), care are sediul în București, bd. G-ral. GheorgheMagheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 și are următoarele date de contact: telefon

+40.318.059.211 sau +40.318.059.212, adresă de e-mail anspdcp@dataprotection.ro.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră de către noi atunci când desfășurăm acțiuni în interes public sau în interesele legitime proprii ori ale unui terț: vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri de marketing direct (dreptul de dezabonare): aveți posibilitatea, permanentă și totală, de a vă dezabona de la newsletterul nostru sau să ne solicitați să nu vă mai trimitem mesaje de tip marketing, fie prin accesarea link-ului de dezabonare inclus în cadrul e-mailurilor, fie prin transmitereacătre contact@invatatenis.com a unui e-mail de solicitare de ștergere din baza de date.

Dreptul de a dezactiva Cookies: aveți posibilitatea, în parte sau totală, de a dezactiva modulele cookie. Setările din browserele de Internet sunt de obicei programate în mod implicit pentru a accepta modulele cookie, dar puteți să le modificați în mod facil prin accesarea și schimbarea setărilor browserului. Pentru mai multe detalii, vizitați Politica de cookies.

Considerăm că asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal e un angajament fundamental, în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protectia datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României.

Prestatorul poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, necesare în vederea îndeplinirii scopurilor enunțate sau apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior.

Cu caracter general, păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal numai pe perioada necesară pentru îndeplinirea scopului pentru care ni le-ați furnizat, pentru a satisface nevoile dumneavoastră, pentru a răspunde solicitărilor adresatesau pentru a ne îndeplini obligațiile legale.

La acest moment, ne raportăm la următoarele criterii pentru stabilirea duratei de stocare a datelor:

 • În cazul în care ne-ați furnizat informații pentru a obține produsele furnizate de Învață Tenis, prin plasarea unei comenzi, vom colecta și prelucra datele personale în scopul onorării comenzii, precum și îndeplinirii obligațiilor contractuale și/sau legale. Astfel de date personale stocate în bazele noastre de date vor fi șterse din evidențe în termen de maxim 5 (cinci) ani de la data ultimei comenzi, cu excepția datelor personale necesare din perspectivă financiar-contabilă, care vor fi prelucrate și stocate pe perioada stabilită de lege.
 • În cazul în care ne-ați furnizat informații pentru încheierea unor eventuale contracte sau acorduri ulterioare de colaborare, vom colecta și prelucra datele personale în scopul încheierii și executării contractului, precum și îndeplinirii obligațiilor contractuale și/sau Astfel de date personale vor fi prelucrate și stocate pe perioada necesară îndeplinirii obiectului contractului și îndeplinirii eventualelor obligații legale ce decurg din acesta. De exemplu,în cazul documentelor justificative financiar-contabile, termenul de stocare prevăzut de lege este de 10 (zece) ani de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite.
 • În cazul în care ne-ați furnizat informații pentru a vă crea și a accesa contul de Utilizator în vederea accesării produselor digitale și a cursurilor gratuite, vom colecta și prelucra datele personale în scopul de a recunoaște și permite accesarea contului. Ținând cont de posibilitatea permanentă de accesare a contului și vizionare a cursurilor video, acordată pe perioadă nelimitată, astfel de date personale vor fi prelucrate și stocate în bazele noastre de date până în momentul în care decideți că nu mai doriți deținerea contului și ne veți trimite o solicitare de ștergere a datelor personale.
 • În cazul în care ne contactați cu anumite întrebări sau solicitări, vom colecta și prelucra datele personale în scopul de a răspunde cererii adresate. Astfel de date personale vor fi prelucrate și stocate pe perioada necesară procesării solicitării și soluționării acesteia, dar nu mai mult de 5 (cinci) ani de la ultima corespondență trimisă

În cazul modulelor cookie utilizate, acestea sunt stocate pe computer atât timp cât este necesar pentru atingerea scopurilor pe care le îndeplinesc (de exemplu cookie-urile pentru sesiunea de autentificare în cont) și pentru o perioadădefinită în conformitate cu reglementările și îndrumările uzuale. Pentru a afla mai multe detalii despre utilizarea modulelor cookie, vă rugăm să parcurgeți Politica de cookies prezentă pe Site-ul nostru.

 1. Care sunt datele dvs. cu caracter personal pe care le prelucrăm?

În funcție de produsele și funcționalitățile pe care doriți să le accesați sau achiziționați, va fi necesar să colectăm, folosim, stocăm și/sau transferăm anumite date personale.

Datele dumneavoastră cu caracter personal care vor fi prelucrate sunt următoarele:

 • date de identificare, precum nume și prenume, nume utilizator, dată naștere, gen, țară etc;
 • date de contact, precum adresă de domiciliu, adresă de facturare, adresă de e-mail, număr telefon;
 • date financiare și de tranzacționare, precum informații referitoare la plăți sau la cardul ori contul bancar, datele cardului bancar, informații despre produsele achiziționate, detalii privind plățile de la și către persoana vizată;
 • date tehnice, precum adresă IP (internet protocol), date de login, tip browser și versiune, setări privind locația și fusul orar, plug-inuri de browser și versiunile acestora, sistem de operare, platformă de operare și alte tehnologii de pe dispozitivele pe care le folosiți pentru a accesa acest Site și contul de utilizator;
 • date de profil, precum nume de utilizator, parolă, comenzi plasate, parcurs înregistrat cu privire la produsele achiziționate, răspunsuri oferite la diferite întrebări sau sondaje;
 • date statistice și de marketing, precum informații referitoare la utilizarea Site-ului și a produselor furnizate, preferințe în ceea ce privește primirea de materiale de marketing și mijloace preferate de comunicare;
 • date agregate, precum colectarea, folosirea și partajarea anumitor date statistice sau

Datele agregate pot deriva din datele personale, dar nu sunt considerate ca fiind „date personale” în sensul legii, întrucâtaceste informații nu dezvăluie în mod direct sau indirect identitatea dumneavoastră. În situația excepțională în care datele agregate sunt combinate sau corelate cu datele personale astfel încât să fie posibilă identificarea în mod direct sauindirect, datele combinate rezultate vor fi tratate de Învață Tenis ca date personale, care vor fi utilizate în modalitatea descrisă în prezenta Politică.

 1. Modificarea Termenilor și Condițiilor

Prestatorul are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile menționate în Termeni și Condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nicio notificare prealabilă față de utilizatori, conform legii. Oricemodificare este acceptată deplin și necondiționat de către utilizatorii Site-ului prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de Site.

 1. Limitarea răspunderii

Prestatorul sau orice altă parte implicată în conceperea, producerea sau oferirea Site-ului, nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta din sau în legatură cu utilizarea acestui site sau a conținutului său. Prestatorul nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzător pentru nicio daună sau viruși care ar putea să vă infecteze device-ul de pe care utilizați acest site.

 1. Legislație aplicabilă și Jurisdicție

Condițiile de utilizare și utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din România. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea din, sau se vor referi la sau vor fi în legatură cu prevederile Condițiilor de Utilizare și/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiții de Utilizare și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.